216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Ελεγκτής Ιατρός

Στο 216 ΚΙΧΝΕ ο έλεγχος – θεώρηση – έγκριση των εντολών του Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας πραγματοποιείται καθημερινά από τις 13:00 – 14:00, τις εργάσιμες ημέρες, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου.

Το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας προσκομίζεται από τον κάτοχό του, εφόσον αυτός είναι ενήλικας και μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως. Σε περιπτώσεις ανηλίκων ή ασθενών που δεν μπορούν εξαιτίας της ασθένειάς τους να προσέλθουν αυτοπροσώπως, το βιβλιάριο προσκομίζεται από άλλο άτομο που μπορεί να ενημερώσει τον ελεγκτή σχετικά.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2551055478.