Δικαιούχοι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης

Δικαιούχοι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης στο 216 ΚΙΧΝΕ βάσει κανονισμού είναι οι κάτωθι κατηγορίες ασθενών:

α. Άνευ περιορισμών:

 • Στρκό προσωπικό του Σ.Ξ. (κατ' απόλυτη προτεραιότητα σύμφωνα με ΣΚ410-1).
 • Στρκό προσωπικό Π.Ν., Π.Α. και Λιμενικού Σώματος.
 • Στρκό προσωπικό Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ. - Πυροσβεστικού Σώματος).
 • Ιδιώτες παραπεμπόμενοι σε στρκές Υγκές Επιτροπές, βάσει κείμενης Νομοθεσίας προς Κρίση της σωματικής τους ικανότητας.

β. Μετά περιορισμών (Με έγκριση Διευθυντή ΚΙΧΝΕ):

 • ​Μέλη οικογενειών Στρκών ε.ε. όλων των βαθμών του Σ.Ξ. πρώτου βαθμού συγγένειας εξ' αίματος και εξ' αγχιστείας , Στρκοί συνταξιούχοι του ΣΞ και μέλη των οικογενειών τους βαθμού συγγενείας ως ανωτέρω ασφαλισμένα στο Δημόσιο (ΥΕΘΑ -ΟΠΑΔ) ή σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς ή και ανασφάλιστα.
 • Μέλη οικογενειών Στρκών ε.ε. όλων των βαθμών Ναυτικού, Αεροπορίας και Λ.Σ.. πρώτου βαθμού συγγένειας εξ' αίματος και εξ' αγχιστείας , Στρκοί συνταξιούχοι των Κλάδων τούτων και μέλη των οικογενειών τους βαθμού συγγενείας ως ανωτέρω ασφαλισμένα στο Δημόσιο (ΥΕΘΑ-ΟΠΑΔ) ή σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς ή και ανασφάλιστα.

 • Μόνιμοι Υπάλληλοι ε.ε. και ε.α. του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ και των υπαγομένων σ' αυτό Οργανισμών και Ιδρυμάτων, ασφαλισμένοι στο Δημόσιο (ΥΥΠ).

 • Μόνιμοι Υπάλληλοι ε.ε. και ε.α. του ΥΕΘΑ/ΓΕΑ - ΓΕΝ και των υπαγομένων σ' αυτό Οργανισμών και Ιδρυμάτων, ασφαλισμένοι στο Δημόσιο (ΥΥΠ).

 • Μέλη οικογενειών Μονίμων Υπαλλήλων ε.ε. και συνταξιούχων του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ.

 • Στρκό Προσωπικό των εις την Ελλάδα διαπιστευμένων Διπλωματικών και Στρκων Αποστολών.

 • Προσωπικό Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων, λοιποί τρίτοι ή και ανασφάλιστα πρόσωπα.