Διαδικασία Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο 216 ΚΙΧΝΕ ο ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί στους εξής χώρους:

Εντός ωραρίου:

1. Γραμματεία Ε.Ι. - Ηλεκτρονική καταγραφή του για την επακόλουθη εξέταση από ειδικό ιατρό στα Ε.Ι. ή στο Τ.Ε.Π. για επείγον περιστατικό ή με εισιτήριο Μονάδος.

α. Η εισαγωγή των ασθενών γίνεται με εισιτήριο υπογεγραμμένο από τον ιατρό της Μονάδος και θεωρημένο από τον Διοικητή της. Το εισιτήριο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για το Νοσοκομείο. Ο εφημερεύων μπορεί να μην πραγματοποιήσει την εισαγωγή εφόσον η νόσος έχει υποχωρήσει ή κρίνει ότι ο ασθενής δεν χρήζει νοσηλείας. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής καταγράφεται στο βιβλίο Εξωτερικών ασθενών και αιτιολογεί την μη εισαγωγή του, εφοδιάζει δε τον ασθενή με ανάλογο σημείωμα για πληροφόρηση της Μονάδος του.

β. Σε έκτακτες περιπτώσεις η εισαγωγή γίνεται χωρίς την διαδικασία αυτή κατά την κρίση του εφημερεύοντα, ο οποίος συντάσσει και υπογράφει εισιτήριο έκτακτης εισαγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να γνωρίσει με σήμα στη Μονάδα την είσοδο του ασθενούς. Η μονάδα με τη σειρά της είναι υποχρεωμένη να στείλει άμεσα ΦΔΤ, ΦΔΜ, ΑΦΜ και στολή εξόδου, αν ο ασθενής δεν φορούσε τέτοια κατά την εισαγωγή του. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχει όταν η εισαγωγή γίνεται με έκτακτο εισιτήριο της Μονάδος.

 

Εκτός ωραρίου:

1. Τ.Ε.Π.: Εξέταση από τον εφημερεύοντα ιατρό.

 

Το 216 ΚΙΧΝΕ εφημερεύει σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου. Σε περιστατικά που λόγω έλλειψης μέσων ή προσωπικού δεν δύναται να αντιμετωπίσει συνεργάζεται με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Περιστατικά που διακομίζονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης (ΠΓΝΑ), εξετάζονται ή νοσηλεύονται με ευθύνη των ιατρών του νοσοκομείου, παρακολουθούνται όμως ανελλιπώς από τους αντίστοιχους ιατρούς του 216 ΚΙΧΝΕ, ανοίγοντας ταυτόχρονα με την είσοδό του φάκελο νοσηλείας του ασθενούς. Όταν εξέλθει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, συνεχίζει τη νοσηλεία του στο 216 ΚΙΧΝΕ για να λάβει, εάν χρήζει, αναρρωτική άδεια.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

Α.Δ.Τ., βιβλιάριο υγείας.