216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Αποστολή

Η κύρια αποστολή του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας είναι η Νοσηλεία και η Εκπαίδευση.

 

Α. Νοσηλεία στο 404 ΓΣΝ δικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες ασθενών:

  • Στρ/κο προσωπικό ΠΑ και ΠΝ.
  • Μέλη οικογενείας Στρ/κων ε.ε, συνταξιούχοι στρ/κοι και μέλη οικογενείας αυτών.
  • Μόνιμο ε.ε και ε.α ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τα μέλη οικογένειας των.
  • Υπάλληλοι και μέλη οικογενειών των ε.ε. και συνταξιούχων και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ.
  • Στα πλαίσια της συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Ε.Σ.Υ. με τα Στρκα Νοσοκομεία.
  • Έλληνες πολίτες μετά από έγκριση των Προϊστάμενων Κλιμακίων.

Β. Εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του 404 ΓΣΝ περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου (Στρατιωτικοί ιατροί, νοσηλευτές)
  • Εκπαίδευση προσωπικού Σχηματισμών της περιοχής Ευθύνης του Νοσοκομείου.
  • Εκπαίδευση πολιτών σε αντικείμενα υγειονομικού ενδιαφέροντος.